การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงการอบรมสัมมนา องค์กรสมรรถนะสูงและศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
โครงการฝึกอบรมความรู้พัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER