แผนพัฒนา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER