ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3451


เรื่อง : การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562

รายละเอียด :

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเผยแพร่และสานต่อแนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วยโครงการพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน ให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 08 6470 3288

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 08 6470 3288

ประกาศเมื่อวันที่ :

28-01-2019 10:35:29

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช