ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3448


เรื่อง : บริการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต

รายละเอียด :

           ด้วยปัจจุบันห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์และวัตถุพยาย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับบริการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วยเทคนิคที่ทันสมัย น่าเชื่อถือและมีความสามารถในการตรวจยืนยันความสัมพันธ์ทางสายโลหิตที่เพิ่มมากขึ้น ในการนี้จึงประชาสัมพันธ์การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการขอตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอและรูปแบบของบริการดังรายละเอียดดังนี้
1. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการขอตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจทางพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวบุคคลพื้นที่สูง หรือสูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา
3. ภาพถ่ายผู้ขอรับการตรวจ (ลงนามรับรอง โดยนายอำเภอ/นายทะเบียนนายอำเภอ)
2. รูปแบบและค่าบริการในการตรวจแบบปกติและแบบเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้รับบริการจะได้รับผลการตรวจประกอบด้วยรายงานผลการตรวจ และหนังสือส่งผลการตรวจ ซึ่งออกโดยภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่นเดียวกันทั้งแบบปกติและแบบเร่งด่วน
- แบบปกติ ยื่นความจำนงขอรับการตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์และวัตถุพยานภาควิชานิติเวชศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีราคาค่าบริการการตรวจ บิดา มารดา บุตร ราคา 5,000 บาท ญาติร่วมบรรพบุรุษ ราคา 8,600 บาท
- แบบเร่งด่วน ยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีราคาค่าบริการทางการตรวจ บิดา มารดา บุตร ราคา 7,500 บาท ญาติร่วมบรรพบุรุษ ราคา 11,100 บาท
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือสำนักทะเบียนกลางดังกล่าว จาก www.pokkrongnakhon.com มุมหนังสือราชการ (จังหวัด) หน้าเว็ปไซต์

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง โทรศัพท์ 075-340738

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-01-2019 10:44:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช