ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3435


เรื่อง : หนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573)

รายละเอียด :

           ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และส่งเสริมให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา กลั่นกรองความเห็นต่อร่างแผนประกอบดังกล่าว ตามขั้นตอนของการเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณากลั่นกรองและส่งความเห็นมาที่กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ นำไปปรับให้เหมาะสม และแจ้งให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป ซึ่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ปรับแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเรียนร้อยแล้วทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์หนังสือได้ทางเว็บไซต์ http://dopah.anamail.moph.go.th/wp-content/uploads/2018/07/Physical-Activity-Plan.pdfและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-241-9000 ต่อ 2114

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และส่งเสริมให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา กลั่นกรองความเห็นต่อร่างแผนประกอบดังกล่าว ตามขั้นตอนของการเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณากลั่นกรองและส่งความเห็นมาที่กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ นำไปปรับให้เหมาะสม และแจ้งให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป ซึ่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ปรับแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเรียนร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์หนังสือได้ทางเว็บไซต์ http://dopah.anamail.moph.go.th/wp-content/uploads/2018/07/Physical-Activity-Plan.pdf และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-241-9000 ต่อ 2114

ประกาศเมื่อวันที่ :

30-08-2018 10:10:22

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช