ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3434


เรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน เลิศล้ำ นครศรี OTop นวัตวิถี ฅนเมืองคอน

รายละเอียด :

           ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ โครงการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี นครศรีธรรมราช กิจกรรมที่ 5.1 ร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดและสินค้าเชื่อมโยงเครือข่าย เลิศล้ำ นครศรี Otop นวัตวิถี ฅนเมืองคอน ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Otop ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับผลผลิตสินต้า Otop ในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เส้นทางในการท่องเที่ยว Otpo นวัตวิถี ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหมู่บ้าน และให้มีจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Otop ซึ่งภายในงานกำหนดให้การจัดการแสดงดนตรีของดารา นักร้อง กิจกรรมโปรโมชั่น กิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ Otop กิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีและกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 075-356543


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร 075-356543

ประกาศเมื่อวันที่ :

30-08-2018 10:09:39

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช