ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   6396


เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด :

           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไสว เขียวจันทร์
(นายไสว เขียวจันทร์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

แผนเพิ่มเติม.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-03-2019 09:26:39

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช