ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   6395


เรื่อง : ร่างประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,623,404.00 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่่บาทถ้วน) ตามรายละเอียดร่างประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งแนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2562
ไสว เขียวจันทร์
(นายไสว เขียวจันทร์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ร่างประกาศยา 5 รายการ.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-03-2019 09:22:09

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช