ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   5958


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ รายการ นั้น
อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน แขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางจงลักษณ์ คงทอง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นางอรนงค์ ชูลำภู)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-02-2019 15:18:33

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช