ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   5957


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดดอกไม้ ปัจฉิมนักเรียน โรงเรียนวัยใส จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการจัดดอกไม้ โรงเรียนวัยใส จำนวน ๕ รายการ นั้น
การจัดดอกไม้ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพวงแสด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่ีนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

(นางอรนงค์ ชูลำภู)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-02-2019 15:11:48

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช