ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   5956


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
กระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จี่ เซ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นางอรนงค์ ชูลำภู)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-02-2019 14:56:49

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช