ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   5564


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๕,๖๐๐ ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ประสบภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด :

           ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื้อข้าวสาร จำนวน ๕,๖๐๐ ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ประสบภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ซื้อข้าวสาร จำนวน ๕,๖๐๐ ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ประสบภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทองสุวรรณ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒วิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ 
(นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-01-2019 22:35:52

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช