ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   5560


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงหูหิ้ว ขนาด ๑๕x๓๐ นิ้ว จำนวน ๑,๖๐๐ ห่อๆละ ๕๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื้อถุงหูหิ้ว ขนาด ๑๕x๓๐ นิ้ว จำนวน ๑,๖๐๐ ห่อๆละ ๕๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ถุงหูหิ้ว ขนาด ๑๕x๓๐ นิ้ว จำนวน ๑,๖๐๐ ห่อๆละ ๕๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวยกเลื่อน ช่อชั้น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒วิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ 
(นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-01-2019 22:26:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช