ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   77


เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล

รายละเอียด :

        ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชมชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินเพิ่มขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจัดการทางการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่แก่บุคคลใก้ลชิดต่อไป ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราช (ชั้น 5 อาคารโรงจอดรถ) โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา 13.00 -13.30 น. - ลงทะเบียนและรับเอกสาร
รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
เวลา 13.30-13.40 น. - พิธีเปิดโครงการ โดยนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เวลา 13.40-14.00 น. - บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
โดยนายสุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์
เวลา 14.00-14.40 น. - การวางแผนทางการเงินและการออม โดยนายสมหมาย ยอดแก้ว
เวลา 14.40-14.55 น. - เงินกู้นอกระบบและภัยทางการเงิน โดยนายสุเทพ พงษหา
เวลา 14.55-15.00 น. -ถาม – ตอบ ปัญหา โดยวิทยากร

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

05-09-2012 15:08:11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช