ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   72


เรื่อง : โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพปราศจากโรคภัยให้แก่กลุ่ม(อสม.)

รายละเอียด :

        ด้วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพปราศจากโรคภัย ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน/หมูบ้าน (อสม.) จำนวนประมาณ ๓๑๐ คน จาก ๕๔ ชุมชน โดยงาน อสม.โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดให้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖. ๓๐ น. ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยมีกำหนดการดังนี้
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพปราศจากโรคภัยวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอ ประชุมเมืองนครศรีธรรมราช
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบียน
๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ น. - พิธีเปิดโครงการ โดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. - สิทธิและสวัสดิการ อสม.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. - การออกกำลังกายที่ถูกวิธี/การเสริมสร้างสุขภาพ ๕ อ.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. -ออกกำลังกายประกอบดนตรี ด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านมโนราห์บิก
- กายบริหารประกอบอุปกรณ์รำไม้พลอง
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. - พิธีปิดโครงการ
เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

23-08-2012 15:01:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช