ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   70


เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

รายละเอียด :

        ด้วยสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น และขณะนี้ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕) จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕)
ระเบียนวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
ระเบียนวาระที่ ๒ ญัตตินายกเทศมนตรีฯเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๔,๕๐๐ บาท
ระเบียนวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรี ฯ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕,๑๐๓,๒๐๐ บาท
ระเบียนวาระที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรี ขอขยายเวลาและขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายไปจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๕๗๘,๓๙๕.๔๐
ระเบียนวาระที่ ๕ ญัตตินายกเทศมนตรีฯ เรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าปีงบประมาณ
ระเบียนวาระที่ ๖ ญัตตินายกเทศมนตรีฯ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (วาระ ๒ และวาระ ๓)
ระเบียนวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-08-2012 15:54:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช