ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   67


เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

รายละเอียด :

        ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้มีการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นับตั้งแต่สภามีมติรับหลักการ จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ นัดคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อมาประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕) จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

20-08-2012 14:09:22

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช