ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   62


เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียด :

        ตามที่ สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น และขณะนี้ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕)
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงเรียนเชิญมายังท่านเพื่อเข้ารับฟัง การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังระเบียบวาระการประชุม

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-08-2012 09:55:52

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช