ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   503


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง

รายละเอียด :

       

เนื่องด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี เข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำดิบที่มีอยู่อย่างจำกัด มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว หากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขาดแคลนน้ำดิบ สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา            ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านใช้น้ำอย่างประหยัด เตรียมรับมือในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถมีน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ผ่านพ้นภาวะฝนทิ้งช่วง            1. ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในกรณีน้ำประปาไหลอ่อน หรือน้ำไม่ไหล            2. ขอให้ช่วยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปา เพื่อลดการสูญเสียของน้ำประปาโดยไม่จำเป็นหากพบเห็นท่อแตก ท่อรั่ว ขอให้แจ้งได้โดยตรงที่สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 -7534 -2880 ,090-328-6814, และโรงกรองน้ำประตูชัย 0-7535 -6282 ตลอด 24 ชั่วโมง            3. ขอให้ช่วงดูแล ตรวจสอบ มาตรวัดน้ำ เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพมิเตอร์และการรั่วไหลของน้ำสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 ต่อ 120 และ 121ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 ต่อ 120 และ 121

ประกาศเมื่อวันที่ :

26-02-2019 14:24:32

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช