ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   495


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ                ทั้งนี้เพื่อให้การบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงกำหนดแนวทางการจัดทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติม โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ฯ ได้แก่  บุพการี คู่สมรส  ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่ ยื่นคำร้องฯ ได้ โดยนำเอกสารประกอบคำร้องดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

  • ทะเบียนบ้านผู้ป่วยติดเตียง

  • รูปถ่าย ( กรณีไม่มีบัตรผู้พิการ )

  • วาดแผนที่บ้านที่จะไปทำบัตรยื่นได้ที่งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-342880-2 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ                ข่าว/แสงจันทร์                ตรวจทาน/ฐิตินันท์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

23-01-2019 15:01:57

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช