ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   472


เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

รายละเอียด :

       

                   ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 -23 พฤศจิกายน 2561 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 134 ราย และผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส สะสมรวม 9 ราย ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งเสริมการระบาดของโรค ส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศ ซึ่งขณะนี้ภาคใต้อยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้มีฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักในบางแห่ง ส่งผลใฟ้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าวได้            ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคเลปโตสไปโรสิส จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประชาชนผ่านทางวิทยุชุมชนและรถประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมดำเนินการ1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดำเนินการในกิจการรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย รณรงค์และดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคด้วยมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้หยุดเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่)2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขัง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมรองเท้า เช่น รองเท้าบู๊ทยาง หากมีบาดแผลหรือที่เท้าหรือบริเวณขา ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือวัสดุที่กันน้ำได้ห่อหุ้มขาและเท้าเพื่อป้องกันน้ำเปียกแผล รวมถึงดูแลบ้านให้สะอาด กำจัดขยะและเศษอาหารให้ถูกวิธี โดยใส่ในถุงพลาสติกหรือในถังขยะที่มีฝมปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยหรือเป็นแหล่งอาหารของหนู            ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จากhttp://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/view/244ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

28-11-2018 11:08:01

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช