ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   471


เรื่อง : ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดและผลการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่

รายละเอียด :

       

ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดและผลการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ. เชาวน์วัศ    เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป  ซึ่งภายในงานจัดให้มีการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ และการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด โดยผลการแข่งขัน  มีดังนี้ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดกลุ่มทั่วไปรางวัลชนะที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา รับรางวัล  เงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะที่ 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ทีม B       รับรางวัล เงินสด 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะที่ 3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ทีม A       รับรางวัล เงินสด 4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร กลุ่มชุมชนรางวัลชนะที่ 1                ชุมชนพะเนียด               รับรางวัล  เงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะที่ 2                ชุมชนกอไผ่                   รับรางวัล เงินสด 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะที่ 3                ชุมชนมะขามชุม             รับรางวัล เงินสด 4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร กลุ่มมัธยมศึกษารางวัลชนะที่ 1                โรงเรียนเบญจมราชูทิศ                 รับรางวัล  เงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะที่ 2                โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์           รับรางวัล เงินสด 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะที่ 3                โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ทีม A    รับรางวัล เงินสด 4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรกลุ่มประถมศึกษารางวัลชนะที่ 1                โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  รับรางวัล  เงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะที่ 2                โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี             รับรางวัล เงินสด 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะที่ 3                โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค์          รับรางวัล เงินสด 4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร ผลการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่กลุ่มชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรางวัลชนะที่ 1                ชุมชนบ่อทรัพย์                           รับรางวัล  เงินสด 7,000 บาทรางวัลชนะที่ 2                ชุมชนพะเนียด                           รับรางวัล เงินสด 5,000 บาท รางวัลชนะที่ 3                ชุมชนมะขามชุม                         รับรางวัล เงินสด 4,000 บาท  กลุ่มทั่วไป (สถานศึกษา,เอกชน,ห้างร้าน,อื่นๆ)รางวัลชนะที่ 1                วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา                      รับรางวัล  เงินสด 7,000 บาทรางวัลชนะที่ 2                โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา                             รับรางวัล เงินสด 5,000 บาท รางวัลชนะที่ 3                วิทยาลัยอาชีวศึกษา                                              รับรางวัล เงินสด 4,000 บาท  สำหรับการประกวดประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด   และการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งเป็นการส่งเสริม                 การท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมด้วยดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

.

ประกาศเมื่อวันที่ :

23-11-2018 14:10:49

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช