ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   467


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป  ภายในงานจัดให้มีการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ เข้าประกวดในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๖๑ โดยกำหนดรายละเอียดการส่งกระทงเข้าประกวดดังนี้ ๑.  คุณสมบัติของกระทง๑.๑ มีองค์ประกอบของกระทงตามประเพณี ได้แก่ กลีบกระทง ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องบวงสรวงต่างๆ เช่น เส้นผม เล็บ เงิน ฯลฯ๑.๒ กระทงต้องลอยน้ำได้ ทั้งนี้วัสดุที่เป็นทุ่นลอยน้ำอาจประกอบสำเร็จติดกับกระทง หรือแยกส่วนไปประกอบภายหลังได้๑.๓ แสงสว่าง อนุญาตให้ใช้เฉพาะแสงสว่างจากแบตเตอรี่ ตะเกียงหรือเทียนไข เท่านั้น๑.๔ รูปทรง เพื่อให้มีรูปทรงถูกต้องตามประเพณีโบราณ ฐานรองรับต้องเป็นทรงกลม ประดับด้วยกลีบดอกบัวโดยรอบฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า ๑ เมตร (ไม่วัดรวมทุ่นลอยน้ำ)๑.๕  ขนาดของกระทงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า ๑ เมตร (ไม่วัดรวมทุ่นลอยน้ำ)๑.๖ การใช้วัสดุกระทงที่ส่งเข้าประกวด ไม่ควรใช้โฟม ถ้าจำเป็นควรใช้วัสดุอื่นประดับตกแต่งปิดไม่ให้เห็นโฟม การประดับตกแต่งควรประดับด้วยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง หรือวัสดุในท้องถิ่นอื่นๆ โดยคำนึงความละเอียด ประณีต มีรูปทรง สัดส่วน และสีสันเหมาะสม สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุต่างๆ มาประดับตกแต่ง๑.๗ การใช้ทุ่นห้ามโผล่ขึ้นพ้นน้ำจะต้องรองรับให้กระทงลอยอยู่ในระดับปริ่มน้ำ ๒. การแบ่งกลุ่มประกวดกระทง๒.๑ กลุ่มชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช๒.๒ หน่วยงานราชการ / สถานศึกษา / เอกชน / ห้างร้าน / อื่นๆ ๓. รางวัล แบ่งเป็น ๒ กลุ่มๆ ละ ๓ รางวัล  ดังนี้๓.๑ กลุ่มชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                    รางวัลที่ ๑  เงินสด  ๗,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒  เงินสด  ๕,๐๐๐ บาท                             รางวัลที่ ๓  เงินสด  ๔,๐๐๐ บาท  ๓.๒ หน่วยงานราชการ / สถานศึกษา / เอกชน / ห้างร้าน / อื่นๆ                   รางวัลที่ ๑  เงินสด  ๗,๐๐๐ บาท                    รางวัลที่ ๒  เงินสด  ๕,๐๐๐ บาท                    รางวัลที่ ๓  เงินสด  ๔,๐๐๐ บาท  ๔. กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร.  ๐๗๕ – ๓๔๒๘๘๐ ต่อ ๑๓๑,๑๓๒ ในเวลาราชการ ๕. วัน เวลา และสถานที่ประกวดวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ๖. การลงทะเบียนเข้าประกวดกระทงที่เข้าประกวดต้องไปรายงานลงทะเบียน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ บริเวณตลาดน้ำเมืองลิกอร์ เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคตรวจสอบคุณสมบัติและนำกระทงลงน้ำ  กรรมการพิจารณากระทงในน้ำ ๗. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลประกาศผลการประกวดกระทงพร้อมมอบรางวัล ในคืนวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ เวทีการประกวดนางนพมาศ  สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช  หมายเหตุ  หากแต่ละกลุ่มส่งเข้าประกวดไม่ถึง ๓ กระทง จะไม่จัดการประกวดกระทงประเภทสวยงามจะถือเป็นการโชว์  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๓๔๒๘๘๐ ต่อ ๑๓๑,๑๓๒ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕ – ๓๔๒๘๘๐ ต่อ ๑๓๑,๑๓๒

ประกาศเมื่อวันที่ :

07-11-2018 14:56:18

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช