ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   466


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป  ภายในงานได้จัดการการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๖๑  โดยกำหนดรายละเอียดผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้  ดังนี้ ๑.  กลุ่มผู้เข้าแข่งขัน มี ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย๑.๑ กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา๑.๒ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น๑.๓ กลุ่มทั่วไป (เช่น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึง ปวช., ปวส. และประชาชนทั่วไป)๑.๔ กลุ่มชุมชน / แม่บ้านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ๒. การรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันและเวลาราชการ ๓. วัน เวลา และสถานที่ประกวดจัดประกวดในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช ๔. เกณฑ์และกติกาการประดิษฐ์กระทงประกวด๔.๑ ผู้เข้าแข่งขันมีผู้ร่วมงาน กลุ่มละ ๓ – ๕ คน  (ไม่จำกัดหญิงหรือชาย)๔.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายแสดงกลุ่มให้เห็นชัดเจน (เป็นชุดนักเรียน / ชุดกลุ่มชุมชน / ชุดกลุ่มแม่บ้านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช / หรือเครื่องหมายกลุ่ม)๔.๓ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และภาชนะรองรับเศษวัสดุเหลือใช้ไปด้วย๔.๔ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวก่อนกำหนดเวลาแข่งขัน ๓๐ นาที๔.๕ ต้องปฏิบัติในสถานที่ที่กำหนดให้๔.๖ ไม่อนุญาตให้ประดิษฐ์/จัดทำ/หรือเตรียมชิ้นส่วนประกอบใดๆ มาก่อนล่วงหน้า (ยกเว้น ฐานรองรับกระทง)๔.๗ หน่วยงานชุดกลุ่มชุมชน ชุดกลุ่มแม่บ้าน สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน  ๒ ทีมในแต่ละกลุ่ม ๕. ลักษณะของกระทง๕.๑ มีขนาดฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ – ๔๐ ซม. (ส่วนสูงไม่จำกัด)๕.๒ เฉพาะฐานรองรับใช้วัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โฟม๕.๓ กระทงมีรูปแบบทรงกลมตามประเพณีโบราณ๕.๔ กระทงสามารถลอยน้ำได้๕.๕ วัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระทง ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ ของสด ดอกไม้ ใบตอง เป็นต้น๕.๖ แสงสว่างให้ใช้เฉพาะเทียนไขเท่านั้น๕.๗ ส่วนประกอบกระทงมีความถูกต้องตามประเพณีโบราณ ๖.เกณฑ์การตัดสิน
  • ความเหมาะสมของขนาด รูปทรง สัดส่วน

  • ความประณีตสวยงามในการประดับตกแต่ง

  • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

  • การเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสม

  • การทรงตัวในขณะลอยน้ำ

  • การทำงานกระบวนการกลุ่ม

  • ความรับผิดชอบภายหลังเสร็จสิ้นงาน ๗. รางวัลและเงินค่าตอบแทนรางวัลแต่ละกลุ่ม จะมี ๓ รางวัล  ดังนี้รางวัลที่ ๑  เงินสด  ๗,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลที่ ๒  เงินสด  ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลที่ ๓  เงินสด  ๔,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร ๘. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช  หมายเหตุ  แต่ละกลุ่มหากส่งไม่ถึง ๓ ทีม  จะไม่จัดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง และดอกไม้สดจะถือว่าเป็นการโชว์  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๓๔๒๘๘๐ ต่อ ๑๓๑,๑๓๒ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕ – ๓๔๒๘๘๐ ต่อ ๑๓๑,๑๓๒

ประกาศเมื่อวันที่ :

07-11-2018 14:55:02

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช