ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   465


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ณ  สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป  ภายในงานให้มีจัดการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่  การแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด  และการประกวดนางนพมาศ ทั้งนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ติดต่อสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม  โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๘๐ ต่อ ๑๑๘  โดยรายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้๑.  การสมัครเข้าประกวดนางนพมาศรับสมัครระหว่าง  วันที่  ๕ – ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  (ในวันและเวลาราชการ) ๒.  สถานที่รับสมัคร           กองสวัสดิการสังคม  สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๘๐ ต่อ ๑๑๘๓.  คุณสมบัติของผู้สมัครนางนพมาศเป็นสุภาพสตรีสาวโสด  อายุระหว่าง  ๑๘ – ๒๕  ปีมีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไม่น้อยกว่า  ๖  เดือนเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  • รูปถ่ายโปสการ์ด ๑ รูป

  • ใบสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าประกวดนางนพมาศต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น๔. การประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าประกวดเทศบาลฯ จะประกาศผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง มีสิทธิเข้าประกวด ในวันอังคาร ที่ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ  กองสวัสดิการสังคม  สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช๕. กำหนัดวันซ้อมและประกวด๕.๑ ผู้เข้าสมัครเข้าประกวดนางนพมาศทุกคน ต้องรายงานตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ณ  อาคาร  OTOP  สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เทศบาลคนครนครศรีธรรมราช ดังนี้
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดนางนพมาศ

  • เวลา ๑๗.๐๐ น. เตรียมความพร้อม/การซ้อมเดิน๕.๒ การประกวดกำหนด ในวันพฤหัสบดี ที่  22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โดยให้ผู้สมัครรายงานตัว ณ  อาคาร  OTOP  สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เทศบาลคนครนครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา  ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.๖. การแต่งกายของผู้เข้าประกวดแต่งกายแบบชุดไทย นุ่งผ้าโจงกระเบน ห่มผ้าสไบ เปิดไหล่ทั้งสองข้าง สวมรองเท้าส้นสูงทรงผมสวยงามตามความเหมาะสม๗. รางวัลผู้เข้าประกวดรางวัลชนะเลิศ                         เงินสด  ๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เงินสด  ๑๕,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     เงินสด  ๑๐,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย๘. การตัดสินและการประกวดผลรางวัลการตัดสินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตัดสินและให้ตือเป็นที่สิ้นสุด ประกาศผลและมอบรางวัล ในคืนวันพฤหัสบดี ที่  22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  เวทีกลางสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๘๐ ต่อ ๑๑๘

ประกาศเมื่อวันที่ :

07-11-2018 14:50:55

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช