ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   463


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

รายละเอียด :

       

          นายพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงาน  จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฎิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี,การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  และการติดตามประเมินผล  เพื่อนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  โดยจัดอบรมวันที่  25  ตุลาคม  2561  เวลา  08.30 – 17.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก                             นายพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์  รองนายกเทศมนตรีฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดฝึกอบรมโครงการนี้  สามารถทำให้บุคลากร    นำความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงาน   การจัดตั้งเทศบัญญัติ  และติดตามประเมินผล  ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน    จึงขอเชิญชวนให้พนักงานเทศบาล  และผู้เกี่ยวข้อง  ได้เข้ารับการการฝึกอบรม  ตามวัน เวลา  ข้างต้น  ในต่อไปดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-10-2018 14:24:49

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช