ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   452


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดยนายพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการศึกษา ส่งนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต   โดยเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน ใน 3 ระดับ ดังนี้



ระดับปฐมวัย  วาดภาพระบายสี  ประกวดโครงงาน



ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา  ใน 6 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม   กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์   ลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย



ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเทศบาลให้เพิ่มมากขึ้น



 



 



 



ข่าว/ แสงจันทร์



ตรวจทาน/ฐิตินันท์



ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-09-2018 11:33:26

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช