ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   447


เรื่อง : สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอประกาศปิดทำการ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561

รายละเอียด :

       

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0801/5/ว 1509  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาของและผู้ช่วยพนักงานรักษาของ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานรักษาของและผู้ช่วยรักษาของ ได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฎิบัติจากผู้บริหาร เพิ่มความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกในการบริการประชาชน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการทำงาน โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่  6 – 8 กันยายน 2561 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด  กรุงเทพมหานครทั้งนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความจำเป็นปิดทำการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 กันยายน ถึง วันศูกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 จึงขออภัยประชาชนที่ใช้บริการ มา ณ ที่นี้ข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

S__4456496.jpg

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

04-09-2018 14:53:56

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช