ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   426


เรื่อง : ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

รายละเอียด :

       

                 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ารัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมมือกับสมาคมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงผลกระทบและสมัครใจที่จะร่วมกันเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือแคปซีล (Cap Seal) โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดังกล่าว มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้1. ให้ความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ได้แก่ การใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด การผลิต หรือสั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โดยไม่ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในประเด็น น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำดื่มมาบรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวดในการจัดประชุมหรือการจัดงานอื่นใด ที่มีความจำเป็นต้องให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยน้ำดื่มบรรจุขวด รวมทั้งการจำหน่ายของร้านค้าสวัสดิการภายในหน่วยงาน                ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด และสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็ปไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร 0-7535-6144- ต่อ 20 ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร 0-7535-6144- ต่อ 20

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-05-2018 13:36:25

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช