ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   420


เรื่อง : การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

รายละเอียด :

       

                 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ว่าได้รับความร่วมมือจากกรทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากประชาชนทั่วประเทศ และนำรายได้จารีไซเคิลในครั้งนี้มอบให้กับองค์กรการกุศลทั่วประเทศ                จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการดังนี้                1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆในท้องถิ่น ผ่านหอกระจ่ายข่าวและสื่อช่องทางอื่นๆ โดยโครงการจะจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ใบปลิว และถุงบรรจุมือถือเก่าไปให้                2. รวบรวมมือถือเก่าที่รับจากการรับบริจาคใส่ถุงบรรจุ โดยกำหนดขนาดบรรจุสูงสุดต่อ 1 ถุง ไว้ที่ 250-300 เครื่อง (น้ำหนัก 25 กิโลกรัม)                3. จัดส่งมือถือเก่าที่รวบรวมได้ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตพื้นที่ (ส่งฟรีทุกสาขา)                4. กำหนดวันจัดส่งถุงภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561                5. โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา จะจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางไปรษณีย์ และประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำนวนมือถือเก่าที่ได้รับบริจาคในสื่อของกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูเกียติในความร่วมมือต่อไป ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงนส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน โทร 075-356144 ต่อ 20

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-03-2018 11:28:11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช