ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   419


เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียด :

       

               ด้วนสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปีภาษี 2560 ซึ่งเริ่มยื่นแบบฯได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกรณียื่นแบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็ปไซต์ www.rd.go.th หรือยื่นผ่านโทรศัพท์มือถือที่ Rd smart tax application จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2561            สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช จึงขอได้โปรดช่วยประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปีภาษี 2560 ผ่านทางโฆษณาไฟวิ่ง และสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยข้อความว่า กรมสรรพากร เปิดรับยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา และหากยื่นผ่าน www.rd.go.th หรือ Rd Smat tax application ได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561           และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้่นที่นครศรีธรรมราช ส่วนบริหารงานท่ั่วไป โทร 075-809151-5 ต่อ 404ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานสรรพากรพื้่นที่นครศรีธรรมราช ส่วนบริหารงานท่ั่วไป โทร 075-809151-5 ต่อ 404

ประกาศเมื่อวันที่ :

05-02-2018 10:55:26

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช