Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
393
09-09-2016 13:31:13
    ผู้ทรงคุณวุฒิของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
392
07-09-2016 12:25:45
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน ประจำปี 2559
391
30-08-2016 11:54:11
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
390
26-08-2016 13:07:20
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
389
25-08-2016 09:16:55
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาลฯ
388
23-08-2016 09:52:33
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
387
19-08-2016 09:22:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
386
17-08-2016 07:53:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนสิงหาคม
385
11-08-2016 21:08:08
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการ เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณสวนศรีธรรมโศกราช
384
05-08-2016 09:36:48
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
383
02-08-2016 09:10:37
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
382
29-07-2016 12:45:29
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
381
26-07-2016 09:12:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปวิเคาระห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
380
22-07-2016 13:04:42
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
379
15-07-2016 08:57:48
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
378
14-07-2016 12:21:01
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
377
12-07-2016 09:16:29
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
376
08-07-2016 13:03:19
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
375
04-07-2016 11:46:10
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจงาน ขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดลำคลองและเพื่อป้องกันน้ำท่วม
374
28-06-2016 11:44:00
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :