Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
116
23-11-2013 13:16:30
    "สิงห์อาสา " มอบน้ำ ดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำ ท่วม
115
21-11-2013 16:24:39
    ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ หิ้วปิ่นโต ฟังธรรมเพื่ออุทิศถวาย อภิมหาสัมน สักการะ แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
114
18-11-2013 12:53:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูผู้สอนศูนย์เด็กเล็กเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
113
16-11-2013 10:54:47
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เปิดนิทรรศการศิลปกรรมโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก รุ่น 11 ประจำปี 2556
112
15-11-2013 14:11:13
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ( CLP ) จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9
111
12-11-2013 09:45:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่พนักงานครูเทศบาล เรื่อง “ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสื่อมัลติมีเดีย สำหรับการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate” ประจำปีงบประมาณ 2557
109
11-11-2013 10:56:38
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Internation Film Festival 2013เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ 2556
108
01-11-2013 21:02:16
    เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้นำชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
107
29-10-2013 09:09:38
    วิทยาลัยช่างศิลปะนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้เมืองนคร จัดนิทรรศการ จากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก
105
23-10-2013 14:55:58
   ทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2556
104
21-10-2013 15:34:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดการกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
103
16-10-2013 14:12:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เน้นชุมชนปลอดภัย ตามโครงการ เมืองนครปลอดภัย The city of safety จัดฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน (อุทกภัย)
102
07-10-2013 10:40:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปิดการแข่งขันฟุตซอลเดือนสิบ เทพไทคัพ ครั้งที่ 9
101
27-09-2013 14:05:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน กันยายน 2556
100
24-09-2013 14:16:19
    กระทรวงมหาดไทย เปิดสายด่วนคนพิการ พร้อมรับแจ้งและช่วยเหลือคนพิการ
99
18-09-2013 13:59:40
   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกจัดการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
98
16-09-2013 10:00:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดป้ายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด )
97
10-09-2013 15:13:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบตู้เย็นให้แก่สำนักงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556
96
05-09-2013 14:50:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมอบวัสดุและอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มให้แก่ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง
95
29-08-2013 11:08:44
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู กระตุ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน

รวมทั้งหมด 467 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :