Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
406
09-06-2016 12:04:56
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอาคารวัดมเหยงคณ์อุทิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
405
07-06-2016 17:59:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเทศกาลรอมฏอน ประจำปี 2559 (ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 )
404
06-06-2016 07:44:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมิถุนายน
403
25-05-2016 09:45:28
   สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
402
24-05-2016 09:04:55
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
401
12-05-2016 12:52:54
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา 3 ปี ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
400
10-05-2016 14:34:21
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพิชิตอ้วน พิชิตโรคภัย (Fat off )
399
02-05-2016 11:20:47
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล กิจกรรมอบรมหลักสูตรโตไปไม่โกง ประจำปี 2559
398
27-04-2016 12:34:38
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี
397
12-04-2016 08:07:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ในช่วงวิกฤตการณ์ภัยแล้ง
396
01-04-2016 09:35:04
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชแถลงข่าวความภาคภูมิใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
395
30-03-2016 07:29:14
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
394
24-03-2016 09:45:57
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
393
23-03-2016 09:00:34
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ
392
31-08-2017 06:14:34
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
391
15-03-2016 10:47:56
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรื้อหอถังสูง โรงกรองน้ำประตูชัย
390
11-03-2016 13:36:00
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
389
08-03-2016 09:22:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
388
04-03-2016 11:32:31
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
387
03-03-2016 13:02:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินการขยายชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :