Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
415
06-07-2016 14:22:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา “หล่อเทียนร่วมใจสายใยชาวพุทธ”
414
05-07-2016 09:49:39
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการนายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
413
05-07-2016 08:38:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม” กำหนดจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2559 ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
412
27-06-2016 11:33:54
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับกิจกรรมปั่นจักรยาน “Nakhon Bike Night”
411
23-06-2016 12:07:43
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
410
22-06-2016 08:54:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
409
21-06-2016 11:16:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
408
17-06-2016 12:59:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
407
10-06-2016 09:58:57
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุนเครื่องบริโภค แก่มัสยิดและบาลายในเขตเทศบาลฯ
406
09-06-2016 12:04:56
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอาคารวัดมเหยงคณ์อุทิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
405
07-06-2016 17:59:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเทศกาลรอมฏอน ประจำปี 2559 (ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 )
404
06-06-2016 07:44:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมิถุนายน
403
25-05-2016 09:45:28
   สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
402
24-05-2016 09:04:55
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
401
12-05-2016 12:52:54
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา 3 ปี ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
400
10-05-2016 14:34:21
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพิชิตอ้วน พิชิตโรคภัย (Fat off )
399
02-05-2016 11:20:47
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล กิจกรรมอบรมหลักสูตรโตไปไม่โกง ประจำปี 2559
398
27-04-2016 12:34:38
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี
397
12-04-2016 08:07:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ในช่วงวิกฤตการณ์ภัยแล้ง
396
01-04-2016 09:35:04
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชแถลงข่าวความภาคภูมิใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :