Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
281
01-06-2016 12:58:51
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมลงนาม MOU เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
280
27-05-2016 18:24:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ back to school
279
26-05-2016 13:43:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ back to school
278
19-05-2016 14:48:00
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงข่าวเรื่องการแก้ปัญหาระบบน้ำประปาของเทศบาลฯ
277
17-05-2016 09:14:33
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
276
12-05-2016 06:56:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสะพานลอยศิลปะ 3 มิติ บนสะพานลอย ดึงดูดประชาชน ให้ใช้สะพานลอยมากขึ้น
275
10-05-2016 11:27:05
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
274
02-05-2016 09:13:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบCity Of Arts
273
18-04-2016 12:52:58
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ City Of Arts
272
18-04-2016 12:29:03
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนาม DP สเตเดี้ยม
271
12-04-2016 12:23:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และชมการแสดงแสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดานตำนานเมืองนครฯ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2559
270
04-04-2016 14:05:54
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนาม DP สเตเดี้ยม
269
01-04-2016 09:33:07
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
268
31-03-2016 08:58:53
   ความภาคภูมิใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
267
29-03-2016 09:15:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
266
25-03-2016 10:23:28
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมงานจัดเสวนาสื่อมวลชนของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
265
23-03-2016 11:44:12
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด “ค่ายคิดดี ทำดี”
264
21-03-2016 13:59:54
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให้กำลังใจชุมชนและนักศึกษาร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต
263
17-03-2016 07:25:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูฝนทิ้งช่วง
262
10-03-2016 09:41:17
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งหยุดผลิตน้ำประปา โรงกรองน้ำทวดทอง

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :