Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
302
12-10-2016 12:56:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2559
301
12-10-2016 09:00:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน จัดทำโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย ออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตามแหล่งจำหน่าย
300
05-10-2016 09:41:28
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย
299
30-09-2016 12:53:27
   ผลการประกวดการแห่หมฺรับและประกวดหมฺรับทองคำ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2559
298
28-09-2016 12:24:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
297
28-09-2016 07:10:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์
296
26-09-2016 06:59:51
   การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้ายโหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559
295
31-08-2016 07:47:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย โหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559
294
29-08-2016 08:50:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด
293
24-08-2016 13:14:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559ในรูปแบบ อิ่มบุญ อุ่นรัก
292
11-08-2016 09:19:08
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
291
05-08-2016 12:25:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีทิ้งกระจาด ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 29 ปี
290
01-08-2016 07:57:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม” กำหนดจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2559 ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
289
13-07-2016 09:55:58
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในรูปแบบ รวมใจไทย-เกาหลี
288
04-07-2016 13:00:41
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
287
01-07-2016 09:13:04
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา
286
27-06-2016 10:02:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลฯ
285
22-06-2016 14:09:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ ท.ทหารอดทน
284
17-06-2016 14:01:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ ท.ทหารอดทน
282
06-06-2016 07:42:00
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :