ประกาศเทศบาล
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   การปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก"   
-   รับโอนพนักงานเทศบาล   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   การขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   
-   ประกาศ รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560   
-   สรุปเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
-   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
-   ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
-   ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานการจัดการเหตุรำคาญ   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562   
-   กำหนดสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประะกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ)   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ   
-   การขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์พร้อมค่าแรง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   การต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
-   ประกาศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
-   สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
-   ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล ปีการศึกษา 2560   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล ปีการศึกษา 2560   
-   ผลการประกวดภาพถ่าย ชิม ช้อม สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์   
-   สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว นครสามธรรม   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   
-   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ พัฒนาพื้่นที่เพื่อการท่องเที่ยว นครสามธรรม   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรีื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับที่ 4)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดน   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อชำแหละซากสุกร(ครั้งที่2)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าพื้นที่สนามฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2560   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอแก้ไขประกาศการเรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อชำแหละซากสุกร   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การปรับอัตราค่าน้ำประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับบที่1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับที่4)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 (Local Per formance Assessment : LPA)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่ชำแหละซากสุกร   
-   ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนวัยใส รุ่นที่ 2    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การประมูลเพื่อให้เช่าที่ติดต้ังโทรทัศน์ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การประมูลเพื่อให้เช่าที่ดินว่างเปล่าของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   คำสั่่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พ้นจากความเป็นรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การประมูลเพื่อเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมอุปกรณ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องสุขาตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพือชำแหละซากสุกร (ครั้งที่ 2)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อชำแหละซากสุกร   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การดำเนินการ ตัด - ติดต้ังมาตรวัดน้ำประปา   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมต่างๆของสำนักการประปา   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2558- 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563 )   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรมราช เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ) ครั้งที่ 2    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพื้นที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา (ที่ดินวัดเสมาชัยร้าง)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER