ประกาศเทศบาล
-   การขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   
-   ประกาศ รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560   
-   สรุปเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
-   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
-   ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
-   ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานการจัดการเหตุรำคาญ   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562   
-   กำหนดสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    

 ดูข้อมูลทั้งหมด


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER